Категория "Български език"


Категория на документа: Документи по Български език
ОСНОВЕН РЕЧНИКОВ ФОНД И РЕЧНИКОВ СЪСТАВ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДИАЛЕКТИ Основният речников фонд на българските диалекти в общи линии е еднакъв. И това е напълно естествено, защото наред с другите обединяващи черти и по еднаквия си основен речников фонд всички български диалекти заедно с книжовния език в различните му прояви образуват целостта на българския език. Разликите в основния речников фонд са малки и обикновено са присъщи на цели диалектни групи, а не на отделни диалекти. При това в доста случаи

Категория на документа: Документи по Български език
 Русенски Университет "Ангел Кънчев" Факултет: Природни Науки и Образование ПЛАН-КОНСПЕКТ По Български език за първи клас /по буквара на изд. Просвета,авт.В.Попов; М.Бунева/ Звук и буква "Б" Съставил: Габриела Петрова Георгиева Проверил: гл.ас.Н.Бенин.......... Фак.Номер: 116203 Специалност: НУПЧЕ гр. Русе, 2013г. План-конспект на урок за звук и буква "Б" Тема на урока: Запознаване със звук и буква "Б" Вид на урок: нови знания Цели: 1.Запознаване с звук буква "Б" 2.Придобиване на умения за откр

Категория на документа: Документи по Български език
Основни признаци на изречението Главните структурно-граматически признаци на изречението са предикативност, модалност, интонация и граватическа оформеност. 1. Предикативност Нарича се още сказуемност. Сказуемността е основен и най-главен структурно-граматически признак на изречението. От логическо гледище тя е основно ядро на мисъл, която отразява действителността в субективно-предикатна форма. От психологическо гледище тя е съчетание на представи в мисловен процес, който има за цел някакво съо

Категория на документа: Документи по Български език
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Факултет по хуманитарни науки Катедра по български език К У Р С О В А Р А Б О Т А по синтаксис на съвременния български език Едносъставни изречения в съвременния български език Изготвил: Проверил: ІІI курс, спец.: българска филология Шумен, 2012/ 2013 г. С ъ д ъ р ж а н и е: І. Определено-лични изречения............................................................................3 стр. ІІ. Безлични изречения....................................

Категория на документа: Документи по Български език
 Формирането на читателска култура в контекста на обучението по БЕЛ е един от приоритетите на българското образование - в съответствие с целите на обучението по БЕЛ и очакваните резултати от него. Извънкласното четене е самостоятелен раздел в обучението, който макар и пряко съотносим с литературното обучение, има свои специфични цели, съдържание, методи. Най-общо казано, методическата работа по извънкласно четене е насочена към изграждането на ученика като читател. Това е продължителен процес,

Яндекс.Метрика
92 92 100 100